AD AK KOMPRESOR

SOPSTVENE AKCIJE-Izvestaj Kompresor ad Beograd
Zapisnik redovne skupštine
Obavestenje o otudjenju sopstvenih akcija Kompresor
KOMPRESOR_AD_Ponuda_za_prodaju_sopstvenih_akcija_pro-rata-el.potpis.pdf
Punomocje za glasanje
Оdluka usvajanje zapisnika
Оdluka usvajanje revizorskog izvestaja
Оdluka usvajanje izvestaja odbor direktora
Оdluka usvajanje izvestaja o godisnjem poslovanju drustva
Оdluka usvajanje finansijskog izvestaja
Odluka_dobit 2017
Оdluka usvajanje dnevnog reda
Оdluka o izboru revizorske kuce
IZVESTAJ ODBORA DIREKTORA 29.6.2018
Formular za glasanje u odsustvu
Poziv skupstina 2018
GODISNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA-Kompresor AD
Bilans stanja Kompresor AD 2017
SOPSTVENE AKCIJE-Izvestaj Kompresor ad Beograd-09.05.2018
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija Kompresor ad Beograd-02.04.2018
Zapisnik sa vanredne sednice 09.03.2018
Punomocje za glasanje
Poziv za vanrednu sednicu skupštine 09.03.18-Kompresor
Odluka sticanje sops akcija
Odluka usvajanje zapisnika
Odluka usvajanje dnevnog reda
Odluka izbor predsednik skupstine 2018
Formular za glasanje u odsustvu
Kompresor obaveštenje o otudjenju sopstvenih akcija
Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija
Zapisnik sa vanredne sednice
Formular za glasanje u odsustvu akcionara
Odluka sticanju sopstvenih akcija
Odluka prodaja
Odluka usvajanje dnevnog reda
Odluka usvajanje zapisnika
Poziv vanredna skupština
Punomoćje za glasanje
Pravilnik o nagrađivanju za posebne doprinose u radu menadžmenta
Pravilnik 2 o nagrađivanju za posebne doprinose u radu menadžmenta
Zapisnik
Odluka o promeni delatnosti
Odluka izmene i dopune statuta
Dopunjeno Punomocje za glasanje
Odluka usvajanje finansijskog izvestaja
Dopunjen formular za glasanje u odsustvu
Dopuna dnevnog reda skupstine 2017
Odluka usvajanje revizorskog izvestaja
Odluka dividende
Kompresor godisnji izvestaj za 2016.skupstina
Poziv za redovnu sednicu skupstine
Odluka usvajanje izvestaja o godisnjem poslovanju drustva
Odluka usvajanje izvestaja odbor direktora
Formular za glasanje u odsustvu
Punomocje za glasanje
Odluka o izboru revizorske kuce
Odluka usvajanje dnevnog reda
Odluka usvajanje zapisnika
Izvestaj odbora direktora za 2016.g Kompresor
GODISNJI IZVESTAJ AD AK KOMPRESOR 2016
Zapisnik
Dopis Novakovića sa predlogom dopune dnevnog reda
Formular za glasanje u odsustvu
Odluka izmene i dopune statuta
Odluka o sticanju sopstvenih akcija
Odluka usvajanje dnevnog reda
Odluka usvajanje zapisnika
Poziv vanredna skupstina
Punomocje za glasanje
Odluka o razmatranju i usvajanju finansijskih izveštaja
Odluka o angažovanju stručnog lica koje bi izvršilo procenu imovine društva
Odluka o ispitivanju odgovornosti direktora društva
Odluka o obavezi direktora društva
Odluka o obavezi direktora društva da sačini izveštaj za akcionare
Odluka o raspodeli dobiti iz prethodnih godina
Odluka o raspodeli ostatka neraspoređene dobiti iz 2015. godine
Odluka o razmatranju i odlučivanju o podeli imovine Društva
Odluka o razmatranju odgovornosti direktora
Odluka o razmatranju odgovornosti direktora za uspostavljanje hipoteke
Odluka o razmatranju i usvajanju revizorskog izveštaja
Odluka za reviziju poništaja 4.968 deonica svedenih na 13 akcija
Odluka o poduni dnevnog reda vanredne skupštine akcionara
Zapisnik
Formular za glasanje u odsustvu
Odluka dividenda
Odluka o naknadi za rad izvršnog direktora
Odluka za usvajanje dnevnog reda
Odluka za usvajanje zapisnika
Poziv vanredna skupština
Punomoćje za glasanje
Zapisnik sa redovne sednice Skupstine AD AK Kompresor od 29.06.2016
Izveštaj nezavisnog revizora
Izvestaj o poslovanju
Formular za glasanje u odsustvu
IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA AUTO KUĆE KOMPRESOR AD
ODLUKA DIREKTORA
ODLUKA DIVIDENDE
ODLUKA O IZBORU REVIZORSKE KUCE
ODLUKA USVAJANJA DNEVNOG REDA
DOPUNA DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPSTINE
PREDLOG ZA DOPUNU DNEVNOG REDA
ODLUKA O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA
ODLUKA USVAJANJA FINANSIJSKOG IZVESTAJA
ODLUKA SUVLASNICKI RACUN
ODLUKA USVAJANJA IZVESTAJA ODBOR DIREKTORA
ODLUKA USVAJANJE IZVESTAJA O GODISNJEM POSLOVANJU DRUSTVA
ODLUKA USVAJANJA REVIZORSKOG IZVESTAJA
ODLUKA USVAJANJA ZAPISNIKA
POZIV SKUPSTINA 2016
PUNOMOCJE
Godisnji izvestaj o poslovanju AD AK Kompresor za 2015 - preuzmite dokument - ovde
Izvestaj o ostalom rezultatu - preuzmite dokument - ovde
Zapisnik sa redovne skupstine akcionara AK KOMPRESOR(29.jun.2015) - preuzmite dokument - ovde

Predlog odluke komisija za glasanje - preuzmite dokument - ovde
Predsednik skupštine - preuzmite dokument - ovde
Radna tela zapisničar - preuzmite dokument - ovde
Usvajanje dnevnog reda - preuzmite dokument - ovde
Usvajanje zapisnika - preuzmite dokument - ovde
Usvajanje izveštaja o godišnjem poslovanju društva - preuzmite dokument - ovde
Usvajanje izveštaja odbor direktora - preuzmite dokument - ovde
Usvajanje finansijskog izveštaja - preuzmite dokument - ovde
Usvajanje revizorskog izveštaja - preuzmite dokument - ovde
Odluka o izboru revizorske kuće - preuzmite dokument - ovde
Odluka sticanje sops akcija - preuzmite dokument - ovde
Predlog odluke raspodela dobiti - preuzmite dokument - ovde
Odluka o izboru direktora - preuzmite dokument - ovde
Formular za glasanje u odsustvu - preuzmite dokument - ovde
Izveštaj odbora direktora - preuzmite dokument - ovde
Sazivanje sednice - preuzmite dokument - ovde
Poziv skupština - preuzmite dokument - ovde
Punomoćje - preuzmite dokument - ovde

Poziv skupstina 2015


GODISNJI DOKUMENT o objavljenim informacijama Kompresor ad


Kompresor godisnji izvestaj 2014


SOPSTVENE AKCIJE OBAVESTENJEIzjava o raspodeli dobitiIzvestaj redovna Skupstina - Kompresor-27.06.2014


Materijal za redovnu skupstinu
Punomocje
Poziv skupstina 2014
Odluka usvajanje zapisnika
Odluka usvajanje revizorskog izvestaja
Odluka usvajanje izvestaja odbor direktora
Odluka usvajanje izvestaja o godisnjem poslovanju drustva
Odluka usvajanje finansijskog izvestaja
Odluka usvajanje dnevnog reda
Odluka radna tela zapisnicar
Odluka predsednik skupstine
Odluka o izboru revizorske kuce
Odluka komisija za glasanje
Formular za glasanje u odsustvu
Izvestaj odbora direktoraGodisnji dokument o objavljenim informacijama 2013
Kompresor godisnji izvestaj 2013
Poziv UPP
22.07.2013 Zapisnik sa sednice Kompresor
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Zapisnik sa redovne sednice održane 28.06.2013
Izveštaj o održanoj redovnoj skupštini akcionara
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012 godinu
Izjava o neraspoređivanju dobiti društva


Vanredna skupština
Poziv skupština vanredna - jul 2013
Formular za glasanje u odsustvu
Odluka izbor predsednika skupštine
Odluka komisija za glasanje
Odluka odbor direktora-sazivanje
Odluka radna tela zapisničar
Odluka tačka 5
Odluka tačka 6
Odluka tačka 7
Odluka tačka 8
Odluka tačka 9
Odluka usvajanje zapisnika
PunomoćjeIzveštaj o održanoj vanrednoj skupštini
Formular za glasanje u odsustvu
Izveštaj odbora direktora Kompresor
Odluka komisija za glasanje
Odluka o izboru revizorske kuće
Odluka predsednik skupštine
Odluka radna tela zapisničar
Odluka revizorski izveštaj
Odluka usvajanje dnevnog reda
Odluka usvajanje finansijskog izveštaja
Odluka usvajanje izveštaja o godišnjem poslovanju društva
Odluka usvajanje izveštaja odbor direktora
Odluka usvajanje zapisnika
Poziv skupština 2013
PunomoćjeGodisnji izvestaj 2012formular za glasanje u odsustvu
odluka direktori naknada
odluka direktori
odluka izbor predsednik skupštine
odluka komisija za glasanje
odluka radna tela zapisnicar
odluka stecaj sa unapred pripremljenim planom reorganizacije
odluka usvajanje dnevnog reda
odluka usvajanje zapisnika
poziv skupština vanredna 2013
punomocje


GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA


POLUGODISNJI IZVESTAJ ZA 2012. GODINU


izvestaj o bitnom dogadjaju
odluka o raspodeli dobiti
odluka revizorski izvestaj
odluka usvajanje finansijskog izvestaja


izvestaj o radu upravnog odbora kompresor
formular za glasanje u odsustvu
odluka direktori naknada
odluka direktori
odluka komisija za glasanje
odluka izbor predsednik skupstine
odluka o izboru revizorske kuce
odluka o raspodeli dobiti
odluka radna tela zapisnicar
odluka razresenje uo 1
odluka revizorski izvestaj
odluka usvajanje dnevnog reda
odluka usvajanje finansijskog izvestaja
odluka usvajanje izvestaja uo
odluka usvajanje zapisnika
odluka -verifikacija.
poziv skupstina 2012
predlog osnivaski akt
predlog poslovnik o radu skupstine
predlog statut
punomocje
statut
uskladjiv pravilnik o radu skupstine ad
uskladjivanje osnivacki ad


GODISNJI IZVESTAJ ZA 2011. GODINU


Izvod iz finansijskih izvestaja za 2010. godinu

Oglas - Izvestaj o bitnom dogadjaju 01.07.2011.

Oglas - Izvestaj o bitnom dogadjaju 3.6.2011.

Poziv - Redovna sednica skupstine 3.6.2011.

Odluka UO - sazivanje vanredne sednice - 3.6.2011

IZVESTAJ o odrzanoj vanrednoj sednici 25.03.2011.
oglas - Izvestaj o bitnom dogadjaju 3.6.2011.

poziv - Redovna sednica skupstine 3.6.2011.

Odluka UO - sazivanje vanredne sednice - 3.6.2011


oglas - OTKAZIVANJE sednice 07.02.2011


oglas - poziv akcionarima 02.02.2011


Izvestaj o odrzanoj sednici Skupstine 27.12.2010


izvestaj o bitnom dogadjaju - Vanredna sednica 10.12.2010.

Odluka UO - sazivanje vanredne sednice - 10.12.2010.

Poziv - Vanredna sednica - 10.12.2010.


izvestaj o bitnom dogadjaju - 30.06.2010.

dopuna izvestaja - 26.05.2010.


Izvestaj o bitnom dogadjaju 25.05.2010.

Obavestenje + izvestaj

Poziv za redovnu sednicu skupstine


Izjava za prvo polugodiste 2010


IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI - 19.02.2010

IZVESTAJ o bitnom dogadjaju - 03.02.2010

IZVESTAJ o odrzanoj vanrednoj sednici -10.12.09.

IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU 25.11.2009.

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU 25.11.2009.


IZVEsTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 23.11.2009.


AKCIONARI TRECE EMICIJE -27.10.2009

Izmene i dopune odluke o izm.i dop. o osniv

Izmene i dopune Statuta drstva

IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Odluka o homogenizaciji akcija

Odluka o ispravci finans.izvest. za 2008

Odluka prenosu srazmernog dela kumuliranih reval.rezerv.drus

ODLUKA-POZIV -sazivanje vanred.sedn. 23.11.2009

odluka-revizor


Izjava o Planu za drugo polugodiste 2009.

POZIV 13.11.2008

IZVESTAJ 22.05.2008

POZIV 22.05.2008

IZVESTAJ 01.08.2007

DOPUNSKI POZIV 18.07.2007

POZIV 12.07.2007

IZVESTAJ 10.07.2007

IZVESTAJ 07.07.2007

IZVESTAJ 27.11.2008

POZIV 26.11.2008IZVESTAJ 06.04.2009
POZIV 06.04.2009

finansijski izvestaji za 2008
godisnji izvestaji za 2008

POZIV 06.04.2009

finansijski izvestaji za 2008
godisnji izvestaji za 2008

POZIV 06.04.2009

finansijski izvestaji za 2008
godisnji izvestaji za 2008

POZIV 06.04.2009

finansijski izvestaji za 2008
godisnji izvestaji za 2008