Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. Glasnik RS” br. 47/2006) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa (“Sl. Glasnik RS” br. 47/2006 i 116/2006)


AD AK “KOMPRESOR”

BEOGRAD, ŽORŽA KLEMANSOA BR. 19

Matični broj: 07008899

Šifra delatnosti : 50200 – održavanje i opravka motornih vozila


Objavljuje


IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU


Sazivanje vanredne skupštine akcionara duštva


Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 161/IN od 15.10.2009., sazvana je vanredna skupština akcionara Akcionarskog društva AD AK “KOMPRESOR” , koja će se održati 23.11.2009. godine u prostorijama društva – Beograd, Žorža Klemansoa br. 19, sa

početkom u 13. časova i sledećim


DNEVNIM REDOM


 1. Otvaranje sednise i izbor predsedavajućeg

 2. Prezentovanje izveštaja – spiska učesnika i utvrdjivanje kvoruma za rad

 3. Imenovanje zapisničara, imenovanje dva overivača zapisnika i komisije za glasanje

 4. Usvajanje dnevnog reda

 5. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa sednice skupštine održane 11.05.2009. godine

 6. Donošenje odluke o ispravci finansijskog izveštaja za 2008. Godinu

 7. Donošenje odluke o izdavanju akcija treće emisije radi zamene postojećih akcija u cilju izjednačavanja njihove nominale vrednosti – homogenizacija akcija

 8. Donošenje odluke o prenosu kumuliranih revalorizacionih rezervi radi povećanja osnovnog (akcijskog) kapitala

 9. Donošenje odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta društva

 10. Donošenje odluke o izmeni i dopuni statuta društva

 11. Razno


Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici skupštine mogu ostvariti akcionari koji imaju, kao i lica koja predstavljaju akcionare koji poseduju najmanje 4% akcija (2409 komada akcija) društva, sa pravom glasa.


Akcionari koji ne poseduju 4% (2409 komada akcija) od ukupnog broja običnih, redovnih akcija sa pravom glasa mogu dati punomoćje u pisanoj formi drugom akcionaru ili trećem licu kako bi udružio akcije radi učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici skupštine.


U punomoćju u pisanoj formi obavezno se navode: puno ime ili naziv akcionara, podaci o broju i vrsti akcija za koje se daje punomoć. Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva. Članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu zakona.


Davanje zastupničke izjave je isključeno.


Akcionari punomoćja moraju dostaviti do 20.11.2009. godine, lično ili poštom na adresu društva.


Dan utvrdjenja liste akcionara je 13.11.2009. godine.


Poziv sa skupštinu objavljuje se na našoj internet strani www.kompresor.rs počev od 04.11.2009. godine, i u dnevnom listu “PRESS” dana 04.11.2009. godine. Uvid u akta društva i ostali radni materijal može se izvršiti u sedištu društva u Beogradu, ul. Žorža Klemansoa br. 19, svakog radnog dana do dana održavanja Skupštine u vremenu od 9,00 do 12,00 časova.
Mesto: Beograd

Datum: 02.11.2009.

Direktor društva

______________

Nevenka Petrović