Na osnovu člana 55. i člana 57. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/2002, Službeni glasnik RS br. 57/2003 i 55/2004) i članova 3., 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava AD AK "KOMPRESOR" Beograd, Žorža Klemansoa 19 objavljuje:
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je dana 10.12.2009. godine u zgradi AD AK “KOMPRESORA” u ulici Žorža Klemansoa br. 19, koja je počela sa radom u 14.20 časova.


Na sednici su donete sledeće odluke:


1. Doneta je Odluka o izboru predsedavajućeg,

2. Doneta je Odluka o izboru zapisničara,2 overivača zapisnika i verifikacione

komisije,

3. Doneta je Odluka o usvajanju dnevnog reda,

4. Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice

Skupštine održane dana 23.11.2009 godine.

5. Doneta je Odluka o verifikaciji odluka Skupštine sa sednice održane

dana 05.07.2007. godine,

6. Doneta je Odluka o investiranju od strane Društva i davanju ovlašćenja

Upravnom odboru za određivanje uslova i načina investiranja, uz obavezu

verifikacije takve odluke na prvoj sledećoj sednici Skupštine akcionara.
Sednica je završena u 15.30 časova.


Generalni direktor


Nevenka Petrović