PREDLOGU skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o izmeni i dopuni odluke o osnivanju od 29.08.2006. godine, sa važećim izmenama i dopunama i Statutom društva od 05.10.2006. godine sa važećim izmenama i dopunama, na vanrednoj sednici skupštine akcionara A.D. Auto kuća “Kompresor” servis, remont i promet Beograd, održanoj u prostorijama društva, dana 23.11.2009. godine, usvojene su sledeće:IZMENE I DOPUNE STATUTA DRUŠTVA


Član 1.


Menja se član 10. Statuta društva od 05.10.2006. godine, koji sada glasi:


Član 10.


Ukupan osnovni (akcijski ) kapital društva iznosi 278.257.980,00 dinara sa sledećom strukturom:


Akcijski kapital u iznosu od 278.257.980,00 dinara, podeljen u 60.229 komada akcija treće emisije III/B, CFI kod i ISIN broj koji će biti dodeljen od strane Centralnog registra hartija od vrednosti.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 4.620,00 dinara.


U društvu postoje akcionari koji svoje svojstvo imaju nakon sticanja akcija i njihovog upisa u Centralni registar hartija od vrednosti, tako da u društvu postoje akcionari sa 10% i više akcija, i to:


  1. Treća petoletka” d.o.o. Beograd sa 54,98%

  2. Radovi u toku” d.o.o. Beograd sa 30,08%

  3. Ostali akcionari sa manje od 10% akcija


Član 2.


U članu 12. stav 2. Statuta društva od 05.10.2006. godine, reči u tekstu: …”u članu 33. Statuta” zamenjuju se rečima “… u članu 35. Statuta”.


Član 3.


Menja se član 35. Statuta društva od 05.10.2006. godine, koji sada glasi:


Član 35.


Skupštinu društva čine akcionari, lično ili preko punomoćnika.

U radu i odlučivanju u skupštini akcionara mogu učestvovati akcionari ili njihovi punomoćnici koji poseduju najmanje 2.400 akcija.Akcionari sa manjim brojem akcija mogu udruživati akcije radi odredjivanja svog zastupnika, odnosno davati ovlašćenja za zastupanje u skupštini akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o obligacionim odnosima.


Davanje zastupničke izjave u smislu člana 66. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata je isključeno.


Sazivanje i održavanje godišnjih, redovnih i vanrednih skupština akcionara vrši se u skladu sa zakonom, statutom i Pravilima postupka skupštine.


Član 4.


Izmene i dopune Statuta društva od 05.10.2006. godine stupaju na snagu danom donošenja.


Član 5.


U svemu ostalom Statut društva od 05.10.2006. godine sa važećim izmenama i dopunama ostaje na snazi i kao takav se primenjuje.Beograd


Datum: ___.___.2009.g.
Predsednik Skupštine akcionara

____________________

Živković Živomir