NAZAD

Na osnovu člana 55. i člana 57. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/2002, Službeni glasnik RS br. 57/2003 i 55/2004) i članova 3., 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava AD AK "KOMPRESOR" Beograd, Žorža Klemansoa 19 objavljuje:IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA


sednica Skupštine akcionara održana je dana 27.12.2010. godine u zgradi AD AK “KOMPRESORA” u ulici Žorža Klemansoa br. 19, koja je počela sa radom u 14,35 časova.


Na sednici su donete sledeće odluke:


1. Doneta je Odluka o imenovanju radnih tela ( verifikacione komisije, zapisničara, 2 overivača zapisnika)

2. Doneta je Odluka o usvajanju dnevnog reda

3. Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

4. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti

6. Doneta je Odluka o podnošenju izveštaja Uo o sticanju sopstvenih akcija
Sednica je završena u 16,10 časova.


U Beogradu, 05.01.2011.godine


Direktor


Nevenka Petrović