Na osnovu člana 277. Zakona o privrednim društvima, člana 36. Odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju i člana 36. Statuta A.D. Auto kuća Kompresor sevis, remont i promet Beograd, Žorža Klemansoa br. 19, Upravni odbor društva je dana 15.10.2009. godine doneo sledeću:ODLUKU – POZIV

O sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara

Akcionarskog društva Auto kuća Kompresor servis, remont i promet

Beograd


I Saziva se vanredna sednica Društva koja će se održati dana 23.11.2009. godine u prostorijama društva – Beograd, Žorža Klemansoa br. 19, sa početkom u 13. časova.


II Za sednicu Skupštine utvrdjuje se sledeći:DNEVNI RED


 1. Otvaranje sednice i izbor predsedavajućeg

 2. Prezentovanje izveštaja – spiska učesnika i utvrdjivanje kvoruma za rad

 3. Imenovanje zapisničara, imenovanje dva overivača zapisnika i komisije za glasanje

 4. Usvajanje dnevnog reda

 5. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa sednice skupštine održane 11.05.2009. godine

 6. Donošenje odluke o ispravci finansijskog izveštaja za 2008. Godinu

 7. Donošenje odluke o izdavanju akcija treće emisije radi zamene postojećih akcija u cilju izjednačavanja njihove nominale vrednosti – homogenizacija akcija

 8. Donošenje odluke o prenosu kumuliranih revalorizacionih rezervi radi povećanja osnovnog (akcijskog) kapitala

 9. Donošenje odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta društva

 10. Donošenje odluke o izmeni i dopuni statuta društva

 11. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za 2010. godinu.

 12. Razno


III Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici skupštine mogu ostvariti akcionari koji imaju, kao i lica koja predstavljaju akcionare koji poseduju najmanje 4% akcija (2409 komada akcija) društva, sa pravom glasa.


Akcionari koji ne poseduju 4% (2409 komada akcija) od ukupnog broja običnih, redovnih akcija sa pravom glasa mogu dati punomoćje u pisanoj formi drugom akcionaru ili trećem licu kako bi udružio akcije radi učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici skupštine.


U punomoćju u pisanoj formi obavezno se navode: puno ime ili naziv akcionara, podaci o broju i vrsti akcija za koje se daje punomoć. Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja usedište društva. Članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu zakona.


Davanje zastupničke izjave je isključeno.


IV Akcionari punomoćja moraju dostaviti do 20.11.2009. godine, lično ili poštom na adresu društva.


V Dan utvrdjenja liste akcionara je 13.11.2009. godine.


VI Ova odluka sa pozivom i predlozima Odluka biće objavljena na oglasnoj tabli društva i internet stranici društva www.kompresor.rs, kao i u dnevnom listu “PRESS”, najkasnije 15 dana pre održavanja sednice skušpštine akcionara.


VII Akcionari imaju pravo uvida u akta društva i predloge odluka u prostorijama društva svakog radnog dana od 9,00 do 12,00 časova.O b r a z l o ž e n j e


U skladu sa započetom procedurom homogenizacije akcija kod Komisije za hartije od vrednosti, upravni odbor je doneo odluku kao u stavu I dispozitiva, sa dnevnim redom iz stava II.


Listu akcionara, upravni odbore odredjuje na dan 13.11.2009. godine, kao u stavu V dispozitiva odluke


Mesto: Beograd

Datum: 02.11.2009.


Predsednik Upravnog odbora_________________________