PREDLOG
Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srbije br. 125/04), člana 59., tačka 5. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Službeni glasnik Republike Srbije br. 47/06), člana 42. Pravilnika o sadržini i formi prospekta i drugih dokumenata koji se podnose radi izdavanja hartija od vrednosti ( Službeni glasnik Republike Srbije br. 100/06 i 116/06) i osnivačkog akta društva od 29.08.2006. godine, sa važećim izmenama i dopunama, Skupština akcionara Akcionarskog društva AUTO KUĆA KOMPRESOR SERVIS REMONT I PROMET, Beograd, Žorža Klemansoa 19, na vanrednoj sednici održanoj dana 23.11.2009. godine, u Beogradu , donosi:
ODLUKA O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA TREĆE EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI ZAMENE POSTOJEĆIH AKCIJA PRVE I AKCIJA DRUGE EMISIJE U CILJU IZJEDNAČAVANJA NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI

- HOMOGENIZACIJA AKCIJA -Član 1.


Ovom odlukom izdaju se obične akcije III emisije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija prve i akcija druge emisije u cilju promene i izjednačavanja njihove nominalne vrednosti – homogenizacija akcija.

Član 2.


Osnovni kapital Akcionarskog društva AUTO KUĆA KOMPRESOR SERVIS REMONT I PROMET, sa sedištem u Beogradu, Žorža Klemansoa 19, matični broj 07008899, koji je upisan u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre i Centralni registar hartija od vrednosti iznosi 180.687.000,00 dinara, i iskazan je u sledećim akcijama:


  1. Prva (I) emisija običnih akcija, serija A


  1. Druga (II) emisija običnih akcija, serija 01, izdata u postupku privatizacije društvenog kapitalaČlan 3.


Na osnovu finansijskog izveštaja za 2008. godinu, koji je potvrdjen od strane ovlašćenog revizora, ukupna vrednost osnovnog kapitala sa stanjem na dan 31.12.2008. godine iznosi 282.441.707,68 dinara.


Na kontu osnovnog (akcijskog) kapitala iz stava 1. ovog člana nalazi se akcijski kapital u iznosu od 180.687.000,00 dinara, kome su pripisane kumulirane revalorizacione rezerve nastale zaključno sa 31.12.2003. godine, u iznosu od 97.981.252,80 dinara , dakle ukupno 278.668.252,80 dinara.


Osnovni kapital društva sadrži i ostali kapital u iznosu od 3.773.454,88 dinara (3.773 u hiljadama dinara) koji potiče iz fonda zajedničke potrošnje i stanova solidarnosti , sa klase 8.


Član 4.


Ovom odlukom vrši se srazmerna raspodela ranije pripisanih kumuliranih revalorizacionih rezervi iz člana 3., stava 2., na sve izdate akcije iz člana 2. i utvrdjuje se nova nominalna vrednost akcija.


Član 5.


Društvo izdaje obične akcije ukupnog obima emisije od 278.257.980,00 dinara, koji je podeljen na 60.229 akcija, nominalne vrednosti od 4.620,00 dinara po akciji, kojima se zamenjuju akcije I i II emisije, tako da se:


- 4.968 običnih akcija I emisije zamenjuju sa 13 običnih ( suvlasničkih) akcija, nominalne vrednosti od 4.620,00 dinara po akciji


- broj običnih akcija iz II emisije, serija 01, novoutvrdjene nominalne vrednosti od 4.620,00 dinara po akciji ostaje isti.


Član 6.


Radi uskladjivanja nominalne vrednosti akcija koja mora biti deljiva sa 10, preostali , nerasporedjeni deo osnovnog kapitala koji se odnosi na pripisane kumulirane revalorizacione rezerve od 410.272,8 dinara , prebacuje se na statutarne i druge rezerve, konto 322.


Ostali kapital iz člana 3., stav 3. , u iznosu od 3.773.454,88 dinara prebacuje se na statutarne i druge rezerve, konto 322.


Član 7.


Nakon uskladjivanja broja i nominalne vrednosti akcija sa knjigovodstvenom vrednoscu kapitala , ukupna vrednost osnovnog (akcijskog) kapitala iznosi 278.257.980,00 dinara.
Član 8.


Akcije koje se izdaju u skladu sa ovom odlukom nose oznaku emisije i serije: III/B, CFI kod i ISIN broj koji će biti dodeljeni rešenjem Centralnog registra hartija od vrednosti.


Član 9.


Pre i posle izdavanja ovih akcija, a u skladu sa ovom odlukom, procenat učešća u akcionarskom kapitalu i u upravljačkoj strukturi akcionara koji su upisani kao akcionari u Centralnom registru ostaje nepromenljiv, što odgovara principu ravnopravnosti i srazmernosti.


Obične akcije društva koje se izdaju u skladu sa ovom odlukom, izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.


Akcije iz stava 1. ovog člana izdaju se akcionarima koji su evidentirani u Centralnom registru hartija od vrednosti. Broj zamenjenih akcija treće emisije utvrdjen je za svakog akcionara pojedinačno u tabelarnom pregledu u prilogu br. 1. ove odluke i čini njen sastavni deo.


Član 10.


Svaka akcija izdata u skladu sa ovom odlukom daje pravo na jedan (1) glas u Skupštini akcionarskog društva.


Vlasnici akcija društva koje se izdaju, u skladu sa ovom odlukom, imaju sledeća prava:


- pravo upravljanja srazmerno učešću u osnovnom kapitalu,

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva,

- pravo učešća u radu u Skupštini društva u skladu sa aktima društva

- pravo glasa u skupštini društva

- pravo na učešće u raspodeli dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu

- pravo na deo likvidacione mase, odnosno stečajne mase društva, nakon isplate poverilaca, u slučaju prestanka društva

- pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste

- pravo preče kupovine akcija naredne emisije

- druga prava predvidjena zakonom, osnivačkim aktom i statutom društva.


Član 11.


Po dobijanju rešenja Komisije za hartije od vrednosti, društvo će u Centralnom registru hartija od vrednosti izvršiti promenu broja i nominalne vrednosti akcija.

U skladu sa članom 11a osnivačkog akta društva od 29.08.2006. godine, sa važećim izmenama i dopunama, ovlašćuje se Sekretar društva za otvaranje suvlasničkog računa akcionara, sa ovlašćenjem na potpisivanje odgovarajućih zahteva, formulara, ugovora i drugih neophodnih dokumenata i preduzimanje svih pravnih radnji u postupku upisa suvlasništva akcija kod Centralnog registra hartija od vrednosti i drugih postupajućih organa i institucija.

Akcije društva sa promenjenim brojem i nominalnom vrednošću , u skladu sa ovom odlukom, biće uključene na organizovano tržište – vanberzansko tržište u okviru Beogradske berze a.d., Beograd, Omladinskih brigada br. 1.Član 12.


Za donošenje odluke o izmenama i dopunama ove odluke, na osnovu eventualnih primedbi Komisije za hartije od vrednosti, ovlašćuje se Upravni odbor društva.


Član 13.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana prijema Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju izdavanja akcija društva u skladu sa ovom odlukom.

Predsednik Skupštine akcionara____________________

Živković Živomir