NAZAD

AD AK “ KOMPRESOR “ , Beograd

Ul. Žorža Klemansoa br. 19
DOPUNA POZIVA

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

AD AK «KOMPRESOR« BEOGRAD

Zakazane za 25.06.2010.godine


I

IZVEŠTAJA O BITNOM DOGAĐAJU


Ovim se vrši dopuna Poziva za redovnu sednicu skupštine akcionara objavljenog u dnevnom listu „Press“ dana 22.05.2010.godine, zakazane za 25.06.2010.godine, kao i Izveštaja o bitnom događaju u društvu.

Dopuna se vrši na osnovu Odluke Upravnog odbora društva od 26.05.2010.godine o dopuni dnevnog reda za zakazanu sednicu skupštine akcionara sa sledećom tačkom :

Na istoje sednici, Upravni odbor društva je doneo Odluku–preporuku skupštini društva za donošenje predložene odluke,te se ovim putem vrši i dopuna Izveštaja pravnog odbora objavljenog na isti način kao i poziv akcionarima za uzimanje učešća na zakazanoj sednici skupštine akcionara, sa sledećim obaveštenjem :

Preporučuje se Skupštini društva da donese odluku o upisu izvršne vansudske hipoteke II reda na objektu društva i to :

u korist Societe generale banke ad Beograd, a na osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu br.stl 145662 od 30.03.2010.godine, zaključenom između Societe generale banke i preduzeća „Lilly apoteke“ d.o.o. iz Beograda, ul. Jurija Gagarina br.221, na iznos od 1.000.000 Eur, sa rokom otplate do godinu dana, i sa kamatnom stopom - varijabilna, koja se sastoji od promenljive stope važećeg tromesečnog Euribora uvećana za fiksni deo od 5%, obračunata na godišnjem nivou, kao i da ovlasti direktora društva na realizaciju ove odluke.Ova preporuka se daje Skupštini društva, iz razloga što je "LILLY apoteke" d.o.o. Beograd sa društvom povezano lice, te da u okviru poslovne grupacije zajedno nastupaju pred poslovnim bankama. Tako, i društvo je na ime zajedničkog nastupa pred poslovnim bankama, u mogućnosti da kao član poslovne grupacije koristi odobrene kreditne aranžmane.
DIREKTOR