<<< NAZAD


Na osnovu odredaba člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br.100/2006 i 116/2006)UPRAVNI ODBOR

AD AK "KOMPRESOR"

objavljuje


IZJAVU


O ŠESTOMESEČNOM PLANU

POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

za drugo polugodište 2009.godine


1) Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva:

A.D. A.K. “KOMPRESOR” Beograd,

ul. Žorža Klemansoa 19,

m.br.: 07008899,

PIB: 100041883

2) e-mail adresa:

3) Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:

BD 76095/2005 od 12.07.2005.godine.

4) Osnovna delatnost ( šifra i opis ):

50200 održavanje i opravka motornih vozila

5) Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:

Predsednik Upravnog odbora: Radovan Petković

Članovi Upravnog odbora: Nevenka Petrović, LJiljana Gardašević, Dimitrije Ristić i Slavica Todorović

6) Osnovni podaci o planu preduzeća za drugo polugodište 2009.godine:

Planom poslovanja A.D. A.K. “KOMPRESOR” za drugo polugodište

2008.godine planiran je promet od 52.381.000,00 dinara.


Primerak ove izjave akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike i istovremeno dostavlja Komisiji za hatrije od vrednosti, organizovanom tržištu, na koje su uključene akcije drustva.Predsednik Upravnog odbora


Radovan Petković