<< NAZAD<<

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( « Sl. Glasnik RS « br. 47/2006 ) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ( « Sl. Glasnik RS « br. 47/2006 i 116/2006 )AD AK «KOMPRESOR«


Beograd, ul. Žorža Klemansoa br.

Matični broj: 07008899

Šifra delatnosti:50200-održavanje i opravka motornih vozila


IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU


Sazivanje vanredne Skupštine akcionara


Na osnovu odluke Upravnog odbora od 20.11.2009.godine sazvana je vanredna Skupština akcionarskog društva AD AK «Kompresor«, koja će se održati dana 10.12.2009.. godine u 14 h u prostorijama Društva u ul. Žorža Klemansoa br.19 sa sledećim


DNEVNIM REDOM1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara AD AK “ KOMPRESOR “

  1. Izbor verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

5. Donošenje Odluke o verifikaciji odluka Skupštine sa sednice održane dana 05.07.2007.godine

6. Donošenje Odluke o investiranju od strane Društva I davanju ovlašćenja Upravnom odboru za određivanje uslova I načina investiranja, uz obavezu verifikacije takve odluke na prvoj sledećoj sednici Skupštine akcionara

7. Razno.U skladu sa odredbama važećeg Statuta AD AK « KOMPRESOR « neposredno pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari ili punomoćnici akcionara i to tako što svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na sednici Skupštine.


Dan utvrđivanja liste akcionara je 01.12.2009.godine.


Poziv za Skupštinu objavljuje se na našoj internet strani www.kopresor.co.yu i u dnevnom listu «PRESS«. Uvid u izvod Centralnog registra i ostali radni materijal može se izvršiti u sedištu društva u Beogradu, ul.Žorža Klemansoa br.19 svakog radnog dana do dana održavanja Skupštine u vremenu od 10 do 14 h časova.Direktor Društva

Nevenka Petrović