NAZAD

Na osnovu člana 64. Zakona o trištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( « Sl. Glasnik RS « br. 47/2006 ) i člana 5. Pravilnika o sadrini i načinu izveštavanja javnih društvava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ( « Sl. Glasnik RS « br. 47/2006 i 116/2006 )Beograd, ul. ora Klemansoa br.19

Matični broj: _________

Šifra delatnosti:___________________


objavljuje


IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU


Sazivanje redovne Skupštine akcionara


  1. Na osnovu odluke Upravnog odbora broj _______ od 21.02.2011.godine sazvana je redovna Skupština akcionarskog društva AK «KOMPRESOR« ad, koja će se odrati dana 25.03.2011. godine u 14 h uprostorijama sedišta društva u ul. ora Klemansoa br. 19 i sledećim


DNEVNIM REDOM


1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara AD AK “ KOMPRESOR “

2. Imenovanje radnih tela ( verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika)

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje odrane sednice Skupštine

5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke br.1926 Skupštine društva od 25.06.2010. godine

6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke br.722 Skupštine društva od 20.02.2008. godine

7. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke br.1922 Skupštine društva od 25.06.2010. godine

8. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom-uspostavljanje hipoteke

9. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom-uspostavljanje hipoteke

10. Donošenje Odluke o otuđenju sopstvenih akcija

11. Razno


U skladu sa odredbama vaećeg Statuta AK «Kompresor« ad neposredno pravo ušešća u radu Skupštine imaju svi akcionari ili punomoćnici akcionara i to tako što svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na sednici Skupštine.


Dan utvrđivanja liste akcionara je 11.03.2011.godine.


Poziv za Skupštinu akcionara, objavljuje se na našoj internet strani www.kompresor.rs i u dnevnom listu «PRESS«. Uvid u izvod Centralnog registra i ostali radni materijal moe se izvršiti u sedištu društva u Beogradu, ul. ora Klemansoa br.19 , svakog radnog dana do dana odravanja Skupštine u vremenu od 9,00 do 12,00 časova.Generalni direktor


______________

Nevenka Petrović