NAZAD

Na osnovu člana 55. i člana 57. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/2002, Službeni glasnik RS br. 57/2003 i 55/2004) i članova 3., 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava AD AK "KOMPRESOR" Beograd, Žorža Klemansoa 19 objavljuje:IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA


Redovna sednica Skupštine akcionara održana je dana 25.06.2010. godine, u zgradi AD AK “KOMPRESORA” u ulici Žorža Klemansoa br. 19, koja je počela sa radom u 14.30 časova.


Na sednici su donete sledeće odluke:


1. Doneta je Odluka o izboru zapisničara, 2 overivača zapisnika i

verifikacione komisije.

2. Doneta je Odluka o izboru Predsedavajućeg Skupštine akcionara.

3. Doneta je Odluka o usvajanju dnevnog reda.

4. Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice

Skupštine održane dana 19.02.2010. godine.

5. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora.

6. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja.

7. Doneta je Odluka o revizorskog izveštaja.

8. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti.

9. Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija.

10. Doneta je Odluka o izboru članova Upravnog odbora.

11. Doneta je Odluka o verifikaciji:

- Odluke Upravnog odbora br. 1772 od 22.02.2010. godine,

- Odluke Upravnog odbora br. 1786 od 04.03.2010. godine i

- Odluke Upravnog odbora br. 1833/b od 30.04.2010. godine.

12. Doneta je Odluka o brisanju hipoteke na nepokretnosti društva - hali

teretnih vozila upisane u korist Intesa banke ad, upisane na osnovu Odluke

Skupštine društva od 01.08.2007.godine i od 20.02.2008.godine.

13. Doneta je Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti.

14. Doneta je Odluka o izboru revizorske kuće za 2010.godinu.

15. Doneta je Odluka o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na

Upravni odbor između dva zasedanja Skupštine akcionara, uz obavezu

verifikacije tako donetih odluka na prvoj sledećoj skupštini akcionara

16. Doneta je Odluka o o upisu izvršne vansudske hipoteke u korist Societe

generale banke na imovini društva.


Sednica je završena u 18,15 časova.


U Beogradu, 29.06.2010

Generalni direktor

Nevenka Petrović