NAZAD
Na osnovu člana 55. i člana 57. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/2002, Službeni glasnik RS br. 57/2003 i 55/2004) i članova 3., 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava AD AK "KOMPRESOR" Beograd, Žorža Klemansoa 19 objavljuje:
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je dana 25.03.2011. godine u zgradi AD AK “KOMPRESORA” u ulici Žorža Klemansoa br. 19, koja je počela sa radom u 14,30 časova.


Na sednici su donete sledeće odluke:1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara AD AK “ KOMPRESOR “

2. Imenovanje radnih tela ( verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika)

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke br.1926 Skupštine društva od 25.06.2010. godine

6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke br.722 Skupštine društva od 20.02.2008. godine

7. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke br.1922 Skupštine društva od 25.06.2010. godine

8. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom-uspostavljanje hipoteke

9. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom-uspostavljanje hipoteke

10. Donošenje Odluke o otuđenju sopstvenih akcija

Generalni direktor


Nevenka Petrović