nazad

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( « Sl. Glasnik RS « br. 47/2006 ) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ( « Sl. Glasnik RS « br. 47/2006 i 116/2006 ) kao i Zakona o privrednim društvima


AD AK « KOMPRESOR«


Beograd, ul. Žorža Klemensoa br. 19

Matični broj: 07008899

Šifra delatnosti: 4520 održavanje i popravka motornih vozila


IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU


o održanoj redovnoj skupštini akcionara


Na osnovu odluke Upravnog odbora od 25.05.2011.godine sazvana je redovna Skupština akcionarskog društva Ad ak " Kompresor" Beograd koja je održana dana 30.06.2011. godine,u zgradi u ul. Žorža Klemansoa br. 19 na kojoj su donete sledećeODLUKE:


1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara AD AK “ KOMPRESOR “

2. Imenovanje radnih tela ( verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača

zapisnika)

3. Izbor Predsedavajućeg Skupštine akcionara

4. Usvajanje dnevnog reda

5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

6. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora

7. Usvajanje finansijskog izveštaja

8. Usvajanje revizorskog izveštaja

9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti

10. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora

11. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora

  1. 12. Donošenje Odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora, donetih između dva zasedanja Skupštine akcionara, i to:

  2. Odluka Upravnog odbora br. 283 od 12.05.2011.godine

13. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za 2011.godinu

14. Donošenje Odluke o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na Upravni odbor između dva zasedanja Skupštine akcionara, uz obavezu verifikacije tako donetih odluka na prvoj sledećoj skupštini akcionara

15. Razno

direktor


______________

Nevenka Petrović