Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( « Sl. Glasnik RS « br. 47/2006 ) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društvava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ( « Sl. Glasnik RS « br. 47/2006 i 116/2006 )AK « KOMPRESOR « AD


Beograd, ul. Žorža Klemansoa br.19

Matični broj: 07008899

Šifra delatnosti: 4520 održavanje i popravka motornih vozila


objavljuje


IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU


Sazivanje redovne Skupštine akcionara


Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 299 od 25.05.2011.godine sazvana je redovna Skupština akcionarskog društva AK «KOMPRESOR« ad, koja će se održati dana 30.06.2011. godine u 14 h uprostorijama sedišta društva u ul. Žorža Klemansoa br. 19 i sledećim


DNEVNIM REDOM


1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara AD AK “ KOMPRESOR “

2. Imenovanje radnih tela ( verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika)

3. Izbor Predsedavajućeg Skupštine akcionara

4. Usvajanje dnevnog reda

5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

6. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora

7. Usvajanje finansijskog izveštaja

8. Usvajanje revizorskog izveštaja

9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti

10. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora

11. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora

  1. 12. Donošenje Odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora, donetih između dva zasedanja Skupštine akcionara, i to:

  2. Odluka Upravnog odbora br. 283 od 12.05.2011.godine

13. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za 2011.godinu

14. Donošenje Odluke o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na Upravni odbor između dva zasedanja Skupštine akcionara, uz obavezu verifikacije tako donetih odluka na prvoj sledećoj skupštini akcionara

15. Razno


U skladu sa odredbama važećeg Statuta AK «Kompresor« ad neposredno pravo ušešća u radu Skupštine imaju svi akcionari ili punomoćnici akcionara i to tako što svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na sednici Skupštine.


Dan utvrđivanja liste akcionara je 14.06.2011.godine.


Poziv za Skupštinu akcionara, objavljuje se na našoj internet strani www.kompresor.rs počev od 30.05.2011.godine i u dnevnom listu «PRESS«. Uvid u izvod Centralnog registra i ostali radni materijal može se izvršiti u sedištu društva u Beogradu, ul. Žorža Klemansoa br.19 , svakog radnog dana do dana održavanja Skupštine u vremenu od 9,00 do 12,00 časova.Generalni direktor


______________

Nevenka Petrović