NAZAD


Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( « Sl. Glasnik RS « br. 47/2006 ) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društvava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ( « Sl. Glasnik RS « br. 47/2006 i 116/2006 )


AK « KOMPRESOR « AD


Beograd, ul. Žorža Klemansoa br.19

Matični broj: 07008899

Šifra delatnosti: 50200-održavanje i opravka motornih vozila


objavljuje


IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU


Sazivanje redovne Skupštine akcionara


Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 1858 od 18.05.2010.godine sazvana je redovna Skupština akcionarskog društva AK «KOMPRESOR« ad, koja će se održati dana 25.06.2010. godine u 14 h uprostorijama sedišta društva u ul. Žorža Klemansoa br. 19 i sledećim


DNEVNIM REDOM


1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara AD AK “ KOMPRESOR “

2. Imenovanje radnih tela ( verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika)

3. Izbor Predsedavajućeg Skupštine akcionara

4. Usvajanje dnevnog reda

5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

6. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora

7. Usvajanje finansijskog izveštaja

8. Usvajanje revizorskog izveštaja

9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti

10. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

11. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora

12. Donošenje Odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora, donetih između dva

zasedanja Skupštine akcionara, i to :13. Donošenje Odluke o brisanju hipoteke na nepokretnosti društva – hali teretnih vozila,

upisane u korist Intesa banke ad, upisane na osnovu Odluke Skupštine društva

od 01.08.2007.godine I 20.02.2008.godine

14. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

15. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za 2010.godinu

16. Donošenje Odluke o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na Upravni odbor

između dva zasedanja Skupštine akcionara, uz obavezu verifikacije tako donetih

odluka na prvoj sledećoj skupštini akcionara

17. RaznoU skladu sa odredbama važećeg Statuta AK «Kompresor« ad neposredno pravo ušešća u radu Skupštine imaju svi akcionari ili punomoćnici akcionara i to tako što svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na sednici Skupštine.


Dan utvrđivanja liste akcionara je 10.06.2010.godine.


Poziv za Skupštinu akcionara, kao i Izveštaj Upravnog odbora o uslovima pravnog posla ( iz tačke 14. dnevnog reda ), objavljuje se na našoj internet strani www.kompresor.rs počev od 25.05.2010.godine i u dnevnom listu «PRESS«. Uvid u izvod Centralnog registra i ostali radni materijal može se izvršiti u sedištu društva u Beogradu, ul. Žorža Klemansoa br.19 , svakog radnog dana do dana održavanja Skupštine u vremenu od 9,00 do 12,00 časova.Generalni direktor


______________

Nevenka Petrović