NAZAD

Na osnovu članova 442. i 443. Zakona o privrednim društvima Upravni odbor društva AK «KOMPRESOR« AD, Beograd, ul. Žorža Klemansoa br. 19, a po osnovu Odluke – preporuke Upravnog odbora od 21.02.2011.godine, daje sledećeO B A V E Š T E NJ EObaveštavaju se akcionari AK «KOMPRESOR« AD da je Upravni odbor društva na sednici održanoj dana 21.02.2011. godine, sazvao vanrednu sednicu Skupštine akcionara.


Izveštaj Upravnog odbora

o uslovima donošenja odluke i preporuka u vezi sa odlukom:Za zakazanu sednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor je predložio donošenje i sledećih odluka o :


I Upisu izvršne vansudske hipoteke I reda na imovini društva u korist Societe generale banke ad Beograd, a na osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu zaključenom između ove banke i preduzeća «Lilly drogerie« d.o.o. iz Beograda


II Upisu izvršne vansudske hipoteke I reda na imovini društva u korist Piraeus Bank a.d. Beograd, a na osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu zaključenim između Piraeus Bank a.d Beograd i Zdravstvene Ustanove "Lilly apoteke" Beograd


Odluke o upisu navedenih izvršnih vansudskih hipoteka I reda, biće razmatrane na vanrednoj sednici Skupštini društva, koja će biti održana dana 25.03.2011.godine i predviđene su kao posebne tačke dnevnog reda.

Odluka o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda na navedenom objektu društva, kao u stavu I i II dispozitiva se donosi iz razloga dugogodišnje poslovne saradnje sa preduzećem «Lilly drogerie« d.o.o. i ZU "Lilly apoteke"


Skupština akcionara društva je na svojoj sednici održanoj dana 25.06.2010. godine, donela Odluku da se poslovnim partnerima "Lilly drogerie" d.o.o. Beograd i ZU "Lilly apoteke" Beograd, pruži obezbeđenje kredita kod poslovnih banaka, upisom založnog prava na imovini društva. Imajući u vidu da su ovi poslovni partneri izmenili aranžmane sa poslovnim bankama, usled čega je došlo do zaključenja novih Ugovora o kreditu, to je Upravni odbor preporučio Skupštini društva da donese Odluku o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda.


Akcionar Društva koji ne prihvati donošenje odluka o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda i u tom smislu glasa na Skupštini ili bude uzdržan kod glasanja, može da traži od društva plaćanje iznosa jednakog tržišnoj vrednosti njegovih akcija u skladu sa članovima 444. i 445. Zakona o privrednim društvima.


Predlog Odluka o upisu izvršne vansudske hipoteke, nalaze se u prostorijama društva u Beogradu, ul. Žorža Klemansoa br.19, gde se akcionari mogu upoznati sa sadržinom navedenih Odluka, kao i na sajtu društva www.kompresor.rs.


Predsednik Upravnog odbora


_______________________