NAZADNa osnovu članova 442. i 443. Zakona o privrednim društvima Upravni odbor društva AK «KOMPRESOR« AD, Beograd, ul. Žorža Klemansoa br. 19, a po osnovu Odluke – preporuke Upravnog odbora od 18.05.2010.godine, daje sledećeO B A V E Š T E NJ EObaveštavaju se akcionari AK «KOMPRESOR« AD da je Upravni odbor društva na sednici održanoj dana 18.05.2010.godine, doneo odluku kojom preporučuje Skupštini društva da donese odluku o :


I Upisu izvršne vansudske hipoteke I reda na objektu društva i to:u korist Societe generale banke ad Beograd, a na osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu zaključenom između ove banke i preduzeća «Lilly drogerie« d.o.o. iz Beograda, ul.Žorža Klemansoa br.19, od 29.05.2008.godine.godine.


II Zaključenju Ugovora o suinvestiranju sa privrednim društvom “NAMA” ad Šabac, na osnovu kog Ugovora će društvo sa “NAMA” ad suinvestirati u adaptaciju nepokretnosti “NAMA” ad Šabac koja se nalazi u Beogradu, u ul.Patrijarha Dimitrija, a za uzvrat će mu u isključivu svojinu pripasti alikvotan deo rekonstruisane I adaptirane nepokretnosti.


Odluka o upisu navedene izvršne vansudske hipoteke I reda i Odluka o zaključenju Ugovora o suinvestiranju, biće razmatrane na redovnoj sednici Skupštini društva, koja će biti održana dana 25.06.2010.godine i predviđena je kao posebna tačka dnevnog reda.Izveštaj Upravnog odbora

o uslovima donošenja odluke i preporuka

u vezi sa odlukom:Odluka o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda na navedenom objektu društva se donosi iz razloga dugogodišnje poslovne saradnje sa preduzećem «Lilly drogerie« d.o.o.


Ova preporuka se daje Skupštini društva, iz razloga što je "LILLY Drogerie" d.o.o. Beograd, izmenio aranžman sa poslovnim bankama, na osnovu čega je predložio društvu da umesto obezbeđenja Ugovora o kreditu sa Banka Intesa Beograd, na osnovu čega je društvo upisalo hipoteku u korist Banka Intesa ad Beograd ( odlukom skupštine društva od 01.08.2007.godine i 20.02.2008.godine), izvrši brisanje ove hipoteke, i upiše hipoteku u korist Societe generale banke ad Beograd, radi obezbeđenja Ugovora o dugoročnom kreditu.


Kako je društvo ranijim odlukama Skupštine već dozvolilo upis hipoteke u korist banke koja njegovom poslovnom partneru "LILLY Drogerie" d.o.o. odobrava kredit, to je Upravni odbor doneo navedenu Odluku – preporuku.

Takođe, Upravni odbor je preporučio Skupštini društva da donese Odluku o suinvestiranju adaptacije I rekonstrukcije objekta “NAMA” ad Šabac, koji se nalazi u Beogradu u ul.Patrijarha Dimitrija, zajedno sa ovim privrednim društvom, na ime čega bi društvu pripao u isključivu svojinu alikvotni deo adaptirane nepokretnosti.Akcionar Društva koji ne prihvati donošenje odluke o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda i odluke o suinvestiranju, i u tom smislu glasa na Skupštini ili bude uzdržan kod glasanja, može da traži od društva plaćanje iznosa jednakog tržišnoj vrednosti njegovih akcija u skladu sa članovima 444. i 445. Zakona o privrednim društvima.Predlog Odluke o upisu izvršne vansudske hipoteke i predlog Odluke o suinvestiranju, nalaze se u prostorijama društva u Beogradu, ul. Žorža Klemansoa br.19, gde se akcionari mogu upoznati sa sadržinom navedenih Odluka, kao i na sajtu društva www.kompresor.rs.


Predsednik Upravnog odbora


_______________________