PREDLOG
Na osnovu člana 42. stav 1. tačka 8. Osnivačkog akta “KOMPRESOR ” a.d. Beograd, kao i na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima, Skupština društva je na sednici održanoj dana 23.11.2009. godine donela sledeću


ODLUKUI Donosi se Odluka o promeni revizora i izboru revizorske kuće «Eki revizija« d.o.o., Beograd, ul.Kralja Milana br.16, kao revizorske kuće za 2009.godinu.


II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O b r a z l o ž e nj e
U skladu sa poslovnom politikom preduzeća, posebno zbog potrebe efikasnijeg poslovanja, a u skladu sa zakonom, doneta je odluka kao u dispozitivu._____________________

predsednik Skupštine

Živković Živomir