NAZAD

Na osnovu čl.35 Statuta AK „KOMPRESOR“ ad kao i na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik RS“ br.125/04 ), Upravni odbor društva je na svojoj sednici održanoj dana 08.12.2010..godine doneo sledeću
O D L U K UI Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara društva za 27.12.2010.godine sa početkom u 14 h, u prostorijama sedišta društva u ulici Žorža Klemansoa br.19.


II Za sednicu Skupštine, predlaže se sledeći
DNEVNI RED


1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara AD AK “ KOMPRESOR “

2. Imenovanje radnih tela ( verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika)

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti

6. Podnošenje izveštaja UO o sticanju sopstvenih akcija

7. Razno.


III Kao datum za određivanje liste akcionara određuje se 15.12.2010.godine.


IV Poziv za zakazanu vanrednu skupštinu, objaviti u dnevnim novinama sa tiražom od preko 100.000 primeraka, kao i na internet stranici društva.


V Nalaže se direktoru društva da izvrši sve neophodne radnje radi sprovođenja ove Odluke.


VI Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA


______________________