Na osnovu čl.35 Statuta AK „KOMPRESOR“ ad kao i na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik RS“ br.125/04 ), Upravni odbor društva je na svojoj sednici održanoj dana 25.05.2011.godine doneo sledeću
O D L U K U


I Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara društva za 30.06.2011.godine sa početkom u 14 h, u prostorijama sedišta društva u ulici Žorža Klemansoa br.19.


II Za sednicu Skupštine, predlaže se sledećiDNEVNI RED


1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara AD AK “ KOMPRESOR “

2. Imenovanje radnih tela ( verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika)

3. Izbor Predsedavajućeg Skupštine akcionara

4. Usvajanje dnevnog reda

5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

6. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora

7. Usvajanje finansijskog izveštaja

8. Usvajanje revizorskog izveštaja

9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti

10. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora

11. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora

12. Donošenje Odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora, donetih između dva zasedanja Skupštine akcionara, i to :

13. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za 2011.godinu

14. Donošenje Odluke o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na Upravni odbor između dva zasedanja Skupštine akcionara, uz obavezu verifikacije tako donetih odluka na prvoj sledećoj skupštini akcionara

15. RaznoIII Kao datum za određivanje liste akcionara određuje se 14.06.2011.godine.


IV Poziv za zakazanu redovnu skupštinu, objaviti u dnevnim novinama sa tiražom od preko 100.000 primeraka, kao i na internet stranici društva.


V Nalaže se direktoru društva da izvrši sve neophodne radnje radi sprovođenja ove Odluke.


VI Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA


______________________