NAZAD

AK “ KOMPRESOR “ AD , Beograd

Ul. ora Klemansoa br. 19ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

    1. AK KOMPRESORAD BEOGRAD


Ovim se pozivaju akcionari AK KOMPRESORAD Beograd, da prisustvuju sednici Skupštine društva dana 18.02.2011.godine u 14 h u prostorijama sedišta društva u ul. ora Klemansoa br.19.

Upravni odbor je na svojoj sednici odranoj dana 01.02.2011. godine doneo Odluku kojom je za sednicu Skupštine društva predloen sledeći:

DNEVNI RED


1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara AD AK “ KOMPRESOR “

  1. Imenovanje radnih tela ( verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika)

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje odrane sednice Skupštine

  1. Donošenje Odluke o izmeni Odluke br.1922 Skupštine društva od 25.06.2010.godine

6 Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke br.1926 Skupštine društva

od 25.06.2010.godine

7. Donošenje Odluke o otuđenju sopstvenih akcija

8. RaznoKao datum za određivanje liste akcionara određen je 10.02.2011.godine.


Sva zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u materijal predvidjen za vanrednu sednicu Skupštine društva u prostorijama sedišta AK KOMPRESORAD u Beogradu u ul. ora Klemansoa br. 19, svakog radnog dana od 9,00 do 12,00 h, od dana objavljivanja ovog poziva do dana odravanja sednice skupštine.


Ovaj oglas će biti objavljen na internet stranici Društva AK KOMPRESORAD i to www.kompresor.rs i u dnevnim novinama "PRESS", a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.


Pozivaju se akcionari da, ukoliko će svoje pravo ućešća na vanrednoj sednici skupštine akcionara ostvarivati preko punomoćnika, uredna punomoćja dostave u sedište AK KOMPRESORAD najkasnije 3 dana pre dana odredjenog za odravanje vanredne skupštine.Direktor Nevenka Petrović