<< NAZAD <<

AD “ KOMPRESOR “ , Beograd

Ul. Žorža Klemansoa br. 19P O Z I V


ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

AK «KOMPRESOR« AD BEOGRAD
Ovim se pozivaju akcionari AK «KOMPRESOR« AD Beograd, da prisustvuju sednici Skupštine društva dana 10.12.2009. godine u 14 h, u prostorijama Društva u ul. Žorža Klemansoa br.19.


Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 20.11.2009. godine doneo Odluku kojom je za sednicu Skupštine društva predložen sledeći:DNEVNI RED


1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara AD AK “ KOMPRESOR “

  1. Izbor verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

5. Donošenje Odluke o verifikaciji odluka Skupštine sa sednice održane dana 05.07.2007.godine

6. Donošenje Odluke o investiranju od strane Društva I davanju ovlašćenja Upravnom odboru za određivanje uslova I načina investiranja, uz obavezu verifikacije takve odluke na prvoj sledećoj sednici Skupštine akcionara

7. Razno.


Kao datum za određivanje liste akcionara određen je 01.12.2009.godine.


Sva zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u materijal predvidjen za sazvanu skupštinu društva u prostorijama sedišta AD «KOMPRESOR« u Beogradu u ul. Žorža Klemansoa br. 19, svakog radnog dana od 10 do 14 h, od dana objavljivanja poziva do dana održanja sednice skupštine.


Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnim novinama "PRESS" kao i na internet stranici Društva AD «KOMPRESOR« i to www.kompresor.co.yu, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.


Pozivaju se akcionari da, ukoliko će svoje pravo ućešća na skupštini akcionara ostvarivati preko punomoćnika, uredna punomoćja dostave u sedište AD «KOMPRESOR» najkasnije 3 dana pre dana odredjenog za održavanje redovne skupštine.


PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA_________________________________