NAZAD

AD “ KOMPRESOR “ , Beograd

Ul. Žorža Klemansoa br. 19P O Z I V


ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

AK «KOMPRESOR« AD BEOGRAD
Ovim se pozivaju akcionari AK «KOMPRESOR« AD Beograd, da prisustvuju sednici Skupštine društva dana 27.12.2010. godine u 14 h, u prostorijama Društva u ul. Žorža Klemansoa br.19.


Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 08.12.2010. godine doneo Odluku kojom je za sednicu Skupštine društva predložen sledeći:DNEVNI RED1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara AD AK “ KOMPRESOR “

2. Imenovanje radnih tela ( verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika)

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti

6. Podnošenje izveštaja UO o sticanju sopstvenih akcija

7. Razno.za određivanje liste akcionara određen je 15.12.2010.godine.


Sva zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u materijal predvidjen za sazvanu skupštinu društva u prostorijama sedišta AD «KOMPRESOR« u Beogradu u ul. Žorža Klemansoa br. 19, svakog radnog dana od 10 do 14 h, od dana objavljivanja poziva do dana održanja sednice skupštine.


Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnim novinama "PRESS" kao i na internet stranici Društva AD «KOMPRESOR« i to www.kompresor.rs, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.


Pozivaju se akcionari da, ukoliko će svoje pravo ućešća na skupštini akcionara ostvarivati preko punomoćnika, uredna punomoćja dostave u sedište AD «KOMPRESOR» najkasnije 3 dana pre dana odredjenog za održavanje redovne skupštine.


PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA_________________________________