NAZAD

AK “ KOMPRESOR “ AD , Beograd

Ul. Žorža Klemansoa br. 19


P O Z I V


ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

AK « KOMPRESOR« AD BEOGRAD


Ovim se pozivaju akcionari AK «KOMPRESOR« AD Beograd, da prisustvuju sednici Skupštine društva dana 25.03.2011.godine u 14 h u prostorijama sedišta društva u ul. Žorža Klemansoa br.19.

Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 21.02.2011. godine doneo Odluku kojom je za sednicu Skupštine društva predložen sledeći:


DNEVNI RED


1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara AD AK “ KOMPRESOR “

  1. Imenovanje radnih tela ( verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika)

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke br. 1926 Skupštine društva od 25.06.2010.godine

6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke br. 722 Skupštine društva od 20.02.2008. godine.

7. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke br. 1922 Skupštine društva od 25.06.2010.godine

8. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom – uspostavljanje hipoteke

9. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom – uspostavljanje hipoteke

10. Donošenje Odluke o otuđenju sopstvenih akcija

11. RaznoKao datum za određivanje liste akcionara određen je 11.03.2011.godine.


Sva zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u materijal predvidjen za vanrednu sednicu Skupštine društva u prostorijama sedišta AK «KOMPRESOR« AD u Beogradu u ul. Žorža Klemansoa br. 19, svakog radnog dana od 9,00 do 12,00 h, od dana objavljivanja ovog poziva do dana održavanja sednice skupštine.


Ovaj oglas će biti objavljen na internet stranici Društva AK «KOMPRESOR« AD i to www.kompresor.rs i u dnevnim novinama "PRESS", a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.


Pozivaju se akcionari da, ukoliko će svoje pravo ućešća na vanrednoj sednici skupštine akcionara ostvarivati preko punomoćnika, uredna punomoćja dostave u sedište AK «KOMPRESOR» AD najkasnije 3 dana pre dana odredjenog za održavanje vanredne skupštine.Direktor Nevenka Petrović