AK “ KOMPRESOR “ AD , Beograd

Ul. Žorža Klemansoa br. 19P O Z I V


ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

AK « KOMPRESOR« AD BEOGRADOvim se pozivaju akcionari AK «KOMPRESOR« AD Beograd, da prisustvuju sednici Skupštine društva dana 30.06.2011.godine u 14 h u prostorijama sedišta društva u ul. Žorža Klemansoa br.19.


Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 25.05.2011. godine doneo Odluku kojom je za sednicu Skupštine društva predložen sledeći:DNEVNI RED1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara AD AK “ KOMPRESOR “

2. Imenovanje radnih tela ( verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika)

3. Izbor Predsedavajućeg Skupštine akcionara

4. Usvajanje dnevnog reda

5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

6. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora

7. Usvajanje finansijskog izveštaja

8. Usvajanje revizorskog izveštaja

9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti

10. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora

11. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora

12. Donošenje Odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora, donetih između dva zasedanja Skupštine akcionara, i to :

  1. Odluka Upravnog odbora br. 283 od 12.05.2011.godine

13. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za 2011.godinu

14. Donošenje Odluke o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na Upravni odbor između dva zasedanja Skupštine akcionara, uz obavezu verifikacije tako donetih odluka na prvoj sledećoj skupštini akcionara

15. Razno


Kao datum za određivanje liste akcionara određen je 14.06.2011.godine.


Sva zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u materijal predvidjen za redovnu sednicu Skupštine društva u prostorijama sedišta AK «KOMPRESOR« AD u Beogradu u ul. Žorža Klemansoa br. 19, svakog radnog dana od 9,00 do 12,00 h, od 30.05.2011.godine do dana održavanja sednice skupštine.


Ovaj oglas će biti objavljen na internet stranici Društva AK «KOMPRESOR« AD i to www.kompresor.rs i u dnevnim novinama "PRESS", a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.


Pozivaju se akcionari da, ukoliko će svoje pravo ućešća na redovnoj skupštini akcionara ostvarivati preko punomoćnika, uredna punomoćja dostave u sedište AK «KOMPRESOR» AD najkasnije 3 dana pre dana odredjenog za održavanje redovne skupštine.PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA


_________________________________